Oudervereniging
Oudervereniging
De Oudervereniging Openbare OBS Nicolaas Beets is op 11 december 2013 bij notariële akte opgericht. Daarvoor had onze school een ouderraad.
In de statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u lezen hoe wij georganiseerd zijn en hoe onze werkwijze is.
Statuten: scan_akte_statuten_oprichten_oudervereniging_OBS_Nicolaas_Beets_11122013.pdf
Huishoudelijk Reglement:
Huishoudelijk_Reglement_OBS_Nic_Beets_versie_30092014.pdf
 
Begroting oudervereniging
Begroting 2016-2017

Financieel jaaroverzicht 2015-2016

Oudervereniging en vergaderdata
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8 en ouderwelkomochtend.
De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage. De leden van de Oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast.
Aan het begin van het schooljaar wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen en de begroting en het financiële verslag vastgesteld.
Het bestuur van de Oudervereniging komt een aantal keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. Hieronder treft u de vergaderdata aan van het huidige schooljaar.
- maandag 5 september 2016
- dinsdag 4 oktober 2016 (Algemene Ledenvergadering en aansluitend bestuursvergadering)
- woensdag 16 november 2016
- maandag 16 januari 2017
- dinsdag 14 maart 2017
- woensdag 21 juni 2017
De vergaderingen starten normaliter om 19.45 uur. Check altijd even de agenda op de site voor de locatie.
U bent van harte welkom!