Verlofregeling

Verlofregeling

Verlof buiten schoolvakanties 

Met grote regelmaat krijgen wij als school verzoeken van ouders tot verlof buiten de schoolvakanties. Uiteraard gunnen wij u alle leuke uitstapjes van harte en begrijpen wij het ook goed dat u op weg naar uw wintersportbestemming voor de file uit wilt rijden. Maar wij hebben met wettelijke kaders te maken waaraan wij ons moeten houden. Wanneer wij meewerken aan verlof buiten de vakanties dat niet past binnen deze kaders, zijn wij als school in principe strafbaar.

Om nog eens precies uiteen te zetten om welke kaders het gaat, hebben wij de afspraken nogmaals op een rij gezet.


Aanvragen voor extra verlof dagen 

In principe zijn alle kinderen vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig en dienen ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school toe gaan. In ieder gezin zijn er enkele situaties denkbaar waarvoor extra verlof buiten de vakantie nodig is.

Tot maximaal tien dagen per schooljaar is het de taak van de directeur van de school om binnen de wettelijke kaders te beslissen. De afdeling leerplicht heeft de bevoegdheid dit te controleren. Als dat niet het geval is, zijn de betrokkenen strafbaar. Zij werken dan namelijk mee aan ongeoorloofd verzuim. Voor alle duidelijkheid volgen hier de afspraken die gebaseerd zijn op de wettelijke regels en uitgangspunt zijn van de leerplichtambtenaar Iedereen weet dan waarop getoetst wordt.


Algemeen 

 • Alle verlof moet  ruimschoots van tevoren bij de directeur worden aangevraagd.  In bijzondere gevallen kan ook achteraf toestemming worden verleend voor kort verlof, wanneer dit verzoek binnen twee dagen gedaan wordt en de aanvraag binnen de afspraken valt.
 • Bij overlijden van een direct familielid ( dus ook opa’s en oma’s ) kan volstaan worden met een telefonische of mondelinge melding.
 • In geval van bezoek aan medici en/of therapeuten, die absoluut niet buiten de lestijden plaats kunnen vinden, kan  mondeling toestemming gevraagd worden.
 • Alle verlof langer dan tien dagen MOET altijd via leerplicht gedaan worden.

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

Klik hier om de richtlijnen met betrekking tot de verlofaanvraag te downloaden

 

 

 


 

 

 

Wat zijn GEEN redenen, wanneer mag het beslist NIET:

 • in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen vakantieverlof worden verleend
 • bij afwijkende vakantieroosters van de andere kinderen van het gezin
 • bij bezoek aan land van herkomst of familie in het buitenland
 • als er geen alternatieve boekingsmogelijkheden zijn, meestal ontstaan door te laat boeken
 • voor vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen
 • als ooms, tantes, oma’s of opa’s kinderen uitnodigen voor extra vakanties
 • een of twee dagen eerder afreizen of later terugkomen om de drukte te vermijden
 • eerder afreizen om op tijd op een bepaald adres te zijn.

Als geen toestemming is verleend en de leerling is toch afwezig, moet er melding worden gemaakt van ongeoorloofd schoolverzuim. Wanneer de leerling door ziekte, doktersbezoek, calamiteiten e.d. afwezig is, moet uiterlijk binnen twee dagen aan de school de reden worden meegedeeld. Als de school twijfelt aan de rechtmatigheid van het verzuim, zal de school proberen uit te zoeken waarom de leerling afwezig is en moet ook een melding bij leerplichtambtenaar volgen.


Hoe kan ik verlof aanvragen?

Wanneer u een verlofaanvraag wilt indienen, kunt u daarvoor een formulier ophalen bij de administratie of directie,  maar u kunt het ook downloaden van onze website. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht of de directeur. U ontvangt daarna van de directeur een briefje waarop u kunt zien of uw verlofaanvraag wel of niet is ingewilligd.

Wanneer u vragen heeft waarom uw verzoek wel of niet kan worden gehonoreerd, kunt u uiteraard bij de directeur terecht.

klik hier om een verlofformulier te downloaden