Medezeggenschapsraad
Een MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
Het gehele beleid dat op school gemaakt en/of veranderd wordt, passeert de MR. De geledingen hebben, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR vertegenwoordigt de school ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komt beleid op bovenschools niveau aan de orde.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten, die elk hun achterban vertegenwoordigen, respectievelijk de ouders en het team.
De leden van de MR worden gekozen. De MR vergadert zo’n zes keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar, maar alleen de gekozen MR-leden hebben stemrecht. De directeur kan gevraagd worden om toelichting te geven op bepaalde zaken. Hierbij vertegenwoordigt de directeur het bevoegd gezag, in casu de Bestuurscommissie Ronduit.