Oudervereniging
De Oudervereniging  OBS Nicolaas Beets is op 11 december 2013 bij notariële akte opgericht. 
In de statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u lezen hoe wij georganiseerd zijn en hoe onze werkwijze is.

Statuten: statuten.pdf
Huishoudelijk Reglement: Huishoudelijk Reglement.pdf
 
Begroting oudervereniging
Begroting 2016-2017

Financieel jaaroverzicht 2015-2016

Oudervereniging en vergaderdata

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8 en ouderwelkomochtend.

De enige bron van inkomsten voor alle activiteiten is de ouderbijdrage. De leden van de Oudervereniging - u als ouder - stellen jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging de hoogte van de bijdrage vast.

Aan het begin van het schooljaar wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. Tijdens de ALV worden de bestuursleden gekozen en de begroting en het financiële verslag vastgesteld.
Het bestuur van de Oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. 

           
 Data Vergaderingen 2018-2019:
 Datum  Locatie   Namens school aanwezig 
Maandag 17 september 2018    de Hoef        Minke Biegstraaten
     
     
     
     

De aanvang van de vergaderingen zijn om 19:45 uur (inloop v.a. 19:30 uur)

U bent van harte welkom!